Newsletter ฉบับที่ 46 เดือน มีนาคม 2561โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. 

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่

 ***บทบรรณาธิการ***

รถไฟไม่ใช่แค่เรื่องรถไฟ

โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

***ข่าวเด่น***

–  สวทช. วศรท และผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร ร่วมแถลงข่าวจัดงานนิทรรศการระบบขนส่งทางราง

–  การนำเสนอผลงานนิสิต นักศึกษา ในหัวข้อ ค้นหาไข่มุกระบบราง

Share