หลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
(Railway Engineering Training Course: REN8)

 

Key Highlights:

 • เป็นหลักสูตรเดียวที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางอย่างครบทุกแง่มุม ทั้งด้านนโยบาย เทคนิค และการบริหารจัดการ
 • มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริง
 • ศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญระดับประเทศและต่างประเทศ
 • เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญและผู้มีความรู้ด้านระบบรางจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน

หลักการและเหตุผล

          สืบเนื่องมาจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งทางรางเป็นไปอย่างยั่งยืน เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้า ระยะแรกนำเข้าเทคโนโลยีทั้งหมด ระยะที่สองนำเข้าเฉพาะเทคโนโลยีหลักที่สำคัญ เช่น ตัวรถกับเครื่องยนต์ ระบบอาณัติสัญญาณ สำหรับส่วนอื่นที่สามารถประกอบเองได้ภายในประเทศ เช่น อะไหล่บางประเภท งานโยธา เหล่านี้ ให้ใช้วัสดุในประเทศ จนถึงระยะสุดท้ายที่สามารถผลิตเองภายในประเทศได้ทั้งหมด เพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานให้มีรายได้ทุกภาคส่วนการผลิต รวมถึงเป็นการส่งเสริมเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะบุคลากร เทคโนโลยี และการผลิต ซึ่งจะทำให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

          ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของระบบขนส่งทางรางในอนาคต และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวอย่างมีบูรณาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ร่วมมือกันจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง โดยความสำคัญและความจำเป็นในการดำเนินการอยู่ภายใต้หลักการและเหตุผล ๒ ส่วนหลัก ดังนี้

 1. เพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศ
 2. เพื่อยกระดับความสามารถของประเทศไทยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง

วัตถุประสงค์การจัดหลักสูตร

 1. เพื่อขยายฐานความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมาย นักวิชาการ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและผู้สนใจเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางราง
 2. เพื่อปูพื้นความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางแก่กลุ่มผู้นำทางความคิดของประเทศซึ่งสามารถจะนำไปขยายผลให้เกิดการเรียนรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางในวงกว้าง
 3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องระบบขนส่งทางรางของประเทศโดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการค้นคว้าวิจัยต่างๆ
 4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้มีความรู้ด้านระบบขนส่งทางราง
 5. สร้างเครือข่ายบุคลากรที่มีความรู้เทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางทั้งหน่วยงานด้านนโยบาย หน่วยงานเจ้าของโครงการรถไฟฟ้า หน่วยงานเดินรถ สถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ที่จะร่วมกันทำงานในด้านต่างๆ ของระบบขนส่งทางรางอย่างมีบูรณาการ เพื่อการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้ยั่งยืนด้วยตนเองโดยพึ่งพาต่างชาติน้อยลงในอนาคตและมีเป้าหมายให้เกิดอุตสาหกรรมการประกอบหรือผลิตรถไฟโดยใช้วิศวกร ช่างฝีมือ ที่เป็นคนไทยและชิ้นส่วนที่ผลิตได้ในประเทศไทย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 1. ภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
 2. ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายในด้านการขนส่งระบบราง
 3. ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ
 4. ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยด้านงานวิศวกรรมต่างๆ
 5. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านระบบขนส่งทางราง

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2561
 • ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครส่งให้กับ สวทช. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
 • คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการระบบรางฯ
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรม วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกับระบบขนส่งทางราง
 2. ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านระบบขนส่งทางราง
 3. สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 4. พร้อมให้ความร่วมมือกับ สวทช. และสวทน. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศ

 

สมัครเข้าร่วมอบรมที่นี่

Share