โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น
(Railway Engineering Intensive Course) (ขยายเวลา)

หัวข้อ “Soft Soil Improvement Using Vertical Rigid Piles For Railroad”

 

หลักการเหตุผล

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานวิจัยเพื่อสร้าง และสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพเป็นฐานความรู้ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อการการพัฒนาเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศอย่างยั่งยืน จึงร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น (Railway Engineering Intensive Course) ในหัวข้อ “Soft Soil Improvement Using Vertical Rigid Piles For Railroad”ระยะเวลาการอบรม ๑๘ ชั่วโมง โดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรจะทำการถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึกแก่ผู้เข้าอบรมที่มีศักยภาพพร้อมดำเนินการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะได้อาศัยพื้นฐานที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปทำการศึกษา ค้นคว้า เพื่อความแตกฉานด้านความรู้เฉพาะทางเรื่องระบบรางต่อไป

 

เป้าหมายของโครงการ

 1. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง นักวิจัย นักวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
 2. สร้างความร่วมมือเครือข่ายวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางของประเทศ ทั้งในงานวิจัย พัฒนาวิศวกรรม และพัฒนากำลังคนร่วมกับ สวทช.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในประเทศด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางให้มีความชำนาญการมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนากำลังคนในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางของประเทศในอนาคต
 2. เพื่อให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศสู่บุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางภายในประเทศ ด้วยกลไกการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นแบบเข้มข้น ในรูปแบบการบรรยายในห้องเรียนพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ระยะเวลาการอบรม
ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 
หลักสูตรอบรมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน แบ่งเป็น ช่วงเวลาการบรรยายจากวิทยากรต่างประเทศ 15 ชั่วโมง ช่วงเวลาทำ Workshop 3 ชั่วโมง

 

วิทยากร
Dr. Orianne Jenck (Assistant Professor)
3S-R Laboratory, Grenoble Alpes University, France

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
 • ผู้ประกอบการเดินรถไฟและเครือข่ายในด้านการขนส่งระบบราง
 • ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนรถไฟ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัทที่ปรึกษา ฯลฯ
 • ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยด้านงานวิศวกรรมต่างๆ
 • บุคคลทั่วไปหรือนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านระบบขนส่งทางราง

 

ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม

 1.  3,000 บาท ต่อ 1 ท่าน สำหรับบุคคลทั่วไป
 2. 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • พร้อมให้ความร่วมมือกับ สวทช. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศ

สถานที่จัดอบรม

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

เอกสารรับสมัคร (รับเป็นไฟล์อิเล็คทรอนิกส์)

 • ใบสมัครรูปแบบไฟล์ Word พร้อมแนบรูปถ่ายสี จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง เป็นไฟล์ PDF หรือ รูปถ่าย จำนวน ๑ ชุด

 

สถานที่รับสมัคร (รับสมัครทาง Email เท่านั้น โปรดระบุหัวข้อ : สมัคร Intensive)

ปิดรับสมัครวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 (ขยายเวลาเพิ่มจากเดิม 20 พฤษภาคม 2561)
และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมทาง www.thairailtech.or.th ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ส่งเอกสารการสมัครมาที่ Email : rti_training@nstda.or.th

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

โทรศัพท์ : 0-2644-8150 ต่อ 81803 (นพมล), 81880 (ทศวัชร์) 

โทรสาร : 0-2644-8027๐ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

ความรู้เบื้องต้นในการปรับสภาพพื้นดินเพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการรถไฟโดยใช้กระบวนการวิถี Vertical Rigid Pile

โดยมีหัวข้อหลักต่าง ๆ ในการอบรมดังต่อไปนี้

 • The technique of soil improvement by rigid pile improvement
 • The design using analytical methods
 • Load-settlement analysis
 • Physical modelling in geotechnics
 • Numerical modelling in a continuum for soil-structure interaction problems
 • Seismic analysis (in a continuum)
 • Numerical analysis using Discrete Element Method (DEM)
 • Cases studies of instrumented sites and numerical back analysis

 

ตารางการฝึกอบรม

วิทยากร โดย Dr. Orianne Jenck (Assistant Professor) 3S-R Laboratory, Grenoble Alpes University, France      

วัน/เดือน/ปี         เวลา การเรียน/การสอน วิทยากร
30 พ.ค. 61 09.00-12.00 บรรยายในชั้นเรียน วิทยากรต่างประเทศ
13.00-16.00 บรรยายในชั้นเรียน วิทยากรต่างประเทศ
31 พ.ค. 61 09.00-12.00 บรรยายในชั้นเรียน วิทยากรต่างประเทศ
13.00-16.00 บรรยายในชั้นเรียน วิทยากรต่างประเทศ
1 มิ.ย. 61 09.00-12.00 บรรยายในชั้นเรียน วิทยากรต่างประเทศ
13.00-16.00 Workshop และพิธีปิด วิทยากรต่างประเทศและผู้เข้าอบรม

 

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประชาสัมพันธ์

Share