ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแบบเข้มข้น
(Railway Engineering Intensive Course) 

หัวข้อ “Soft Soil Improvement Using Vertical Rigid Piles For Railroad”

 

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล
1 นาย สิทธิศักดิ์  สมบัติเปี่ยม
2 นาย ธีระ ตระกูลเงิน
3 นาย ทรงพล วันสูงเนิน
4 นาย วิเชียร รุ่งรุจิรัตน์
5 นาย สรศักดิ์ เซียวศิริกุล
6 Mr.Menglim Hoy
7 นาย จักรกฤษณ์ ยืนยงค์
8 นาย อาทิตย์ อุดมชัย
9 นางสาว เพ็ญพิมล  ลือขจร
10 นางสาว นีรนุช อารีราชการัณย์
11 นายประวิทย์ คงถาวรนันต์
12 นาย ชัชวาลย์ พูนลาภพานิช 
13 นาย นันทศักดิ์ พรสวสัสดิ์
14 นาย พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ
15 นาย ฉัฐวัฒน์ วรรธนกันย์
16 นาย อชิตพล ไชย์แพทย์
17 นาย นิพันธ์ อินสุข
18 นาย ชัยสิทธิ์ เพ็งจันทร์
19 นาย จักรพันธ์ อภินันท์ธรรม
20 นาย ธวัชชัย สังขะวิไล
21 นาย สิทธิภัสร์ เอื้ออภิวัชร์
22 นาย สุพจน์ เทพเจษฎาภูเบนทร์
23 นางสาว อรณิชา บุตรพรหม
24 นาย ชยกฤต เพชรช่วย
25 นาย ไพศักดิ์ พูลผกา
26 นาย อานนท์ จันทรตัง
27 นาย เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
28 นาย กุศล  มั่นยืน
29 นาย ภพพลพัชร์ ยามวัน
30 นาย ไพบูลย์ วิภูษณะ

 


**ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อในการเข้าฝึกอบรม ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้โอนเงินค่าฝึกอบรม รบกวนโอนค่าฝึกอบรมภายในวันจันทร์ที่ 
28 พฤษภาคม 2561 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ**

รายละเอียดการชำระค่าอบรม โดยโอนเงินเข้าบัญชีเท่านั้น

ชื่อบัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เลขที่บัญชี 080-000-001-0 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาอุทยานวิทยาศาสตร์

****เมื่อท่านชำระค่าอบรมแล้ว โปรดสแกนหรือถ่ายรูปใบ Pay in และแนบไฟล์ส่งมาที่ E-Mail: rti_training@nstda.or.th

พร้อมทั้งแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สำหรับใช้ในการออกใบเสร็จ

(ในกรณีที่ท่านเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทและเอก รบกวนแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ซึ่งมีระบุ วัน/เดือน/ปี หมดอายุ)​

​จำนวนโอน (สุทธิ)/ 1 หลักสูตร
สำหรับบุคคลทั่วไป 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)​
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 2,000 บาท  (สองพันบาทถ้วนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

กำหนดการฝึกอบรม
ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 
หลักสูตรอบรมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน แบ่งเป็น ช่วงเวลาการบรรยายจากวิทยากรต่างประเทศ 15 ชั่วโมง ช่วงเวลาทำ Workshop 3 ชั่วโมง

วิทยากร
Dr. Orianne Jenck (Assistant Professor)
3S-R Laboratory, Grenoble Alpes University, France

สถานที่จัดอบรม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ห้อง L806 อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
(ลงสถานี BTS เพลินจิต เข้าอาคารเวฟเพลส)
(แผนที่ตามเอกสารแนบครับ)
**การนำรถมาจอดที่อาคารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระเบียบของอาคาร**

 

Share