การอบรม Intensive Course หัวข้อ Soft Soil Improvement Using Vertical Rigid Piles For Railroad
ได้เริ่มขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง โครงการจัดตั้งสถาบันฯ สวทช. กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมา
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผรั่งเศส Dr. Orianne Jenck (Assistant Professor) จาก
3S-R Laboratory, Grenoble Alpes University

โดยหลักสูตรอบรมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง แบ่งเป็นการบรรยาย และการทำ Workshop ร่วมกับวิทยากร

โดยเนื้อหาอบรมจะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการปรับสภาพพื้นดินเพื่อรองรับการก่อสร้างโครงการรถไฟโดยใช้กระบวนการวิถี Vertical Rigid Pile

โดยมีหัวข้อหลักต่าง ๆ ในการอบรมดังต่อไปนี้

  • The technique of soil improvement by rigid pile improvement
  • The design using analytical methods
  • Load-settlement analysis
  • Physical modelling in geotechnics
  • Numerical modelling in a continuum for soil-structure interaction problems
  • Seismic analysis (in a continuum)
  • Numerical analysis using Discrete Element Method (DEM)
  • Cases studies of instrumented sites and numerical back analysis

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา
Dr. Stéphane ROY (ดร.สเตฟาน รัว) อุปทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
มาร่วมงานในพิธีเปิดหลักสูตร

Share