พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรม

“การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 (วศร.8)

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดย
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

โดยได้รับเกียรติจาก
ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

และดร.รุ่งโรจน์ กมลเดชเดชา
ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อ
อุตสาหกรรม 4.0 และการเชื่อง
โยงนานาชาติ
ผู้แทน สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

มาร่วมกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและเปิดการฝึกอบรม
หลังจากนั้นได้มีการบรรยาย ปฐมนิเทศ และภาพรวมและองค์ประกอบของระบบขนส่งทางราง
โดย อาจารย์นคร จันทศร
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ปิดท้ายด้วย
คุณดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท)
และผู้แทน วศร. รุ่นที่ 1 – 7 กล่าวต้อนรับ วศร. รุ่นที่ 8

โดยในช่วงบ่าย สำหรับ วศร.8 ได้เริ่มการฝึกอบรมในหัวข้อ
องค์กรและกฎหมายกับการพัฒนาและบริหารงานรถไฟ
โดย ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง

Share