หลักสูตรการออกแบบรายละเอียดงานโยธาตามมาตรฐานการออกแบบรถไฟความเร็วสูงของจีน โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค  ช่วงกรุงเทพมหานคร –  หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) 

ระหว่างวันที่ 9-21 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ถนนพระราม 9  กรุงเทพ

 

9 July 2018


-Overview presentation(Morning Session)

-Overview presentation(Afternoon Session) 

Share