“Newsletter ฉบับที่ 51 เดือน สิงหาคม 2561 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. 
 
 ***บทบรรณาธิการ***
อาตมัน – ภควัทคีตา
 
***ปกิณกะ***
การลงพื้นที่ทดสอบการเดินรถโดยสารล้อยาง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน ภายใต้โครงการ “การศึกษาเชิงนโยบายเกี่ยวกับศักยภาพของรถโดยสารไฟฟ้าโทรลลีล้อยาง กรณีศึกษาเมืองพัทยา 
บทความโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล (วศร.5) 

***ข่าวเด่น***
– วศร.8 ดูงานด้านระบบราง ณ ประเทศญี่ปุ่น
– งานวิจัยระบบรางแสดงผลงานในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
 
Share