“Newsletter ฉบับที่ 53 เดือน ตุลาคม 2561 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. 
 
 ***บทบรรณาธิการ***

พุทธาวตาร

 
***ปกิณกะ***

InnoTrans 2018

บทความโดย คุณกิติพันธุ์ นุตยกุล (วศร.7)
                       บริษัท New Trend Development จำกัด
 

***ข่าวเด่น***
–  GTRP จัดอบรมเรื่องการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า
 
Share