1 – 2 พ.ย. 5planets-in-space7 ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การ บรรยายเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา
บุคลากรเพื่อเป็นผู้สอนด้านวิศวกรรมการจัดการ ระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 1 เรื่อง “ระบบขนส่งทางรางในเมือง (Urban Rail Transit)”

โดย
Peter Gillen (Rail systems operations specialist) เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ
ห้องแพลตทินั่ม ชั้น 3 โ รงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอ ร์จูน

จัดโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

การบรรยายเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จัดสำหรับอาจารย์ และนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในระบบขนส่งทางราง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ รับสมัครจำนวน 30 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับผู้สนใจ กรุณากรอกรายละเอียดและยืนยันการเข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 20 ต.ค.57 ที่  http://goo.gl/forms/7R7bHUlnt2

Share