กำหนดการ

Seminar on the Development of Rail Systems  for Thai Industries

on 24 – 25 November 2014

Grand Mercure Fortune Bangkok

 24th November 2014

 

09.00-9.45   Keynote Speech by Mr. Chaiwat Thongkamkoon,

Deputy Director General,

Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Ministry of Transport

10.00-11.00  Overview of Thailand-China Joint Research Center

                        on High-speed Railway

                        Project by Dr. Luxsamee Plengsangmas,

Deputy Governor Industrial Services of TISTR

11.00-12.00  Overview on the key technologies and development

                         of China’s high speed train by Deng Xisojun, CSR

16.00-16.30  The use of simulation tool to help in design

                          and quality assurance of Rolling stock

                          by Mr. Phanasindh Paitekul,

Material Properties Analysis and development Centre (MPAD), TISTR

 

25th November 2014

 

9.00-9.10        The Purpose of the Seminar

                            by Mr. Nakorn Jantasorn, Advisor to the President of NSTDA

09.10-10.00   Contribution of high-speed railway to the economic

                           development of China

                           by Prof. NIE Lei, Dean of the School of Traffic and Transportation, BJTU

10.15-11.15   Teaching platform of operation organization

                         and control for high-speed railway 

                         by Assoc. Prof. Yixiang Yue, BJTU

13.30-14.15    Railway infrastructure

                          by trainees of “High Speed Train” Training Course in China

คุณกิตติชัย  บุญจันทร์

คุณณฐธน  ประวิทย์ตานนท์

คุณรัชนี  สุโภภาค

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนต์ จำกัด

15.15-16.00    Railway signaling & telecommunication

                           by trainees of “High Speed Train”

Training Course in China, comprising

คุณปฐมฤกษ์ เสนทอง  บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด

คุณเกษราภรณ์ กังสมุทร

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณฉัตรชัย เรืองปรีชา

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สวทช.

Share