ปฐมเหตุรถไฟ

“ปฐมเหตุรถไฟ” เป็นหนังสือเล่มแรกในแผนงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาระบบขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องของประเทศไทย เนื้อหาของหนังสือจะประกอบด้วย เรื่องราวเกี่ยวกับกิจการรถไฟของประเทศไทยและเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟโดยทั่วไป ซึ่งดังที่เขียนไว้ในคำนำหนังสือว่าจะเป็นหนังสือที่บุคคลทั่วไปสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ไม่ยาก

สำหรับโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยเพื่อให้เงินลงทุนของรัฐบาลซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านล้านบาทในระยะ 20 ปี ข้างหน้าของแผนการลงทุน เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจไทยมากที่สุดในรูปของการก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและงานวิศวกรรมด้านอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย นอกเหนือจากการจ้างงานในภาคบริการ ซึ่งเป็นปลายทางของโครงการลงทุน

การมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมไทยจะก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในด้านวิศวกรรม การเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบรางซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาระบบรางดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

หลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาของการดำเนินงานในรูปแบบที่เป็นโครงการจัดตั้งสถาบันฯแล้ว สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ จะดำเนินงานในรูปแบบที่สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ประกอบกิจการเดินรถไฟ สถาบันการศึกษาวิจัยและหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไปด้วยกัน

หวังว่าเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือนี้จะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความรู้และความเข้าใจเรื่องรถไฟซึ่งจะมีส่วนที่ทำให้โครงการจัดตั้งสถาบันฯบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ สามารถเสริมสร้างระบบขนส่งทางรางของประเทศให้มีความทันสมัยและอำนวยประโยชน์สุขให้กับประชาชนชาวไทยสืบไป

 

เนื้อหาภายในเล่ม

1. รถไฟคืออะไร

2. ทางรถไฟ

• ความกว้างของทางรถไฟ
• ประวัติการสร้างทางรถไฟสายแรกของโลก
• ประวัติการสร้างทางรถไฟสายแรกในประเทศไทย
• กิจการรถไฟของรัฐบาลสายแรกในประเทศไทย
• การแก้ไขปัญหาของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์แห่งชาติ
• ทางรถไฟในประเทศไทยและทางรถไฟของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
• แผนที่แสดงความกว้างของทางรถไฟของประเทศในทวีปเอเชีย

3. ขบวนรถไฟ

• รถไฟฟ้าเชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิ

• โบกี้รถไฟ

• ตัวอย่างรถโดยสาร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

• การขับเคลื่อนขบวนรถไฟ

• รถไฟฟ้า

• วิวัฒนาการรถจักรไอน้ำ

• วิวัฒนาการรถจักรดีเซล

• รถจักรดีเซลที่นำมาใช้งานในกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย

• วิวัฒนาการรถจักรไฟฟ้า

4. ระบบเบรครถไฟ

5. ระบบอาณัติสัญญาณความคุมการเดินรถไฟ

• ระบบปลุกเตือนคนขับรถไฟ

• ระบบอาณัติสัญญาณสมัยใหม่

6. รถไฟความเร็วสูง

• การพัฒนารถไฟความเร็วสูง

7. รถไฟแม่เหล็ก

8. วิธีการเดินรถไฟ

9. การออกแบบระบบการให้บริการรถไฟ

• เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ

• การบริหารการเดินรถไฟนอกทางรถไฟ

• อุปสงค์ในการขนส่งถูกกำหนดโดยอุปสงค์อื่น

• ประโยชน์ของระบบขนส่งรถไฟ

10. ระบบการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

• แผนฟื้นฟูระบบบริหารงานของการรถไฟไทย

• กรอบนโยบายในการพัฒนากิจการรถไฟ

11. บรรณานุกรม

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง
พร้อมส่งกลับมาได้ที่ Rti_book@nstda.or.th
สอบถามติดต่อ 02-644-8150 ต่อ 81803

 

 

Share