การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย”

วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน เขตดินแดง กทม.

๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐประชาชนจีน (Agreement
on Promoting 4 Cooperation Projects between the Ministry of Science and Technology of the
Kingdom of Thailand and the Ministry of Science and Technology of the People’s Republic of
China) ซึ่งลงนาม เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ท าเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะด าเนิน
โครงการความร่วมมือ ๔ ด้านซึ่งรวมถึงโครงการ Thailand-China Joint Research Center on High-Speed
Railway โดยมอบหมายให้ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โครงการ Talented Young Scientist Program (TYSP) โดย
มอบหมายให้ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบซึ่งบัดนี้ประเทศไทยได้ส่งนักวิทยาศาสตร์ไปเข้าโครงการที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
และกลับมาแล้วจ านวน ๕ คน
๑.๒ ตาม The Memorandum of Understanding on Cooperation of Sustainable
Development in Thailand between the Government of the Kingdom of Thailand and the
Government of the People’s Republic of China ซึ่งลงนามเมื่อ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ บันทึกการ
ประชุม The Memorandum of Understanding on Railway Development Cooperation between the
Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China
ซึ่งลงนามเมื่อ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ และตามบันทึกการประชุม Joint Steering Committee (JSC) ครั้งที่
สองเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยและกระทรวงรถไฟของสาธารณรัฐประชาชน
จีน เรื่อง Training Program for HSR human resources ก าหนดท าการฝึกอบรมระบบรถไฟความเร็วสูงให้กับ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗๒
เจ้าหน้าที่ไทย จ านวน ๕ รุ่น ๆ ละ ๒๐ คน ทั้งนี้กระทรวงคมนาคมได้ให้ความอนุเคราะห์ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน
๑๘ คน ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่ง สวทช. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่ง
ทางรางแห่งชาติ ได้จัดสรรให้กับบุคลากรในหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเข้ารับการอบรมที่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นการขยายผลการด าเนินงาน ส านักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สป.วท.) วว. และ
สวทช. จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย” ขึ้น
ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจาก CSR Corporation มหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เข้าร่วม
โครงการ Talented Young Scientist Program ผู้แทน วว. และผู้แทน สวทช. ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร
รถไฟความเร็วสูง เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบขนส่งทางราง เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่
บุคลากรในอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง และบุคคลทั่วไป อันจะสามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบรางใน
ทุกภาคส่วนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางในประเทศไทย ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ส าหรับการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบรางทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐานสากลต่อไป
๒.๒ เพื่อน าเสนอขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านการพัฒนา
ระบบรางเพื่อให้ความยั่งยืนของการพัฒนาระบบรางในประเทศไทย
๒.๓ เพื่อร่วมกันประเมินผลส าเร็จของโครงการความร่วมมือโดยจัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนวิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับระบบรางและแนว
ทางการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้กับผู้ที่สนใจ
๒.๔ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน-ไทยในการด าเนินโครงการความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต๓
๓. ก าหนดการ
วันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๗
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พิธีเปิด ณ ห้องแพลตินั่ม ชั้น ๓
กล่าวรายงานการจัดงาน
โดย ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ สวทช.
ประธานคณะท างานโครงการ Thailand-China Joint Research Center on HighSpeed
Railway
กล่าวเปิดงาน
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กล่าวบรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย
ภายใต้ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน”
โดย Mr. NING Fukui เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย
กล่าวบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน : ระบบรางของไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๕”
โดย นายชัยวัฒน์ ทองค าคูณ รองผู้อ านวยการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.)
เยี่ยมชมนิทรรศการ
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. Overview of Thailand-China Joint Research Center on High-Speed
Railway project
โดย ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว.๔
คณะท างานโครงการ Thailand-China Joint Research Center on HighSpeed
Railway
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. Overview for the key technologies and development of China’s high –
speed train และ Q&A (CSR)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. How to assure the quality of rail and track systems
โดย คุณอาณัติ หาทรัพย์ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุวว.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๕.๔๕ น. High-Speed train vibration test methods และ Q&A (CSR)
๑๕.๔๕ – ๑๖.๔๕ น. The use of simulation tool to help in design and quality assurance of
rolling stock
โดย คุณภณสินธุ์ ไพทีกุล ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว.
๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. ค าถาม-ตอบ
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๗
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. ที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดการบรรยายทางวิชาการ
โดย คุณนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อ านวยการ สวทช.
คณะท างานโครงการ Thailand-China Joint Research Center on High-Speed
Railway
๐๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. High – speed railway’s contribution to the economic development of
China และ Q&A (BJTU)
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ – ๑๑.๑๕ น. Teaching platform of operation organization and control for highspeed
railway และ Q&A (BJTU)
๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. Introduction & Railway operation๕
โดย ดร.วเรศรา วีระวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณวิโรจน์ ลิมปนวัฒนกุล บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ ากัด (มหาชน)
คุณกุลเชษฐ์ กอพัฒนาชัยเจริญ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
ขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ – ๑๔.๑๕ น. Railway Infrastructure
โดย คุณกิตติชัย บุญจันทร์
คุณณฐธน ประวิทย์ตานนท์
คุณรัชนี สุโภภาค
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์แมเนจเมนต์ จ ากัด
๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๓๐ – ๑๕.๑๕ น. Railway Rolling stock
โดย ดร.เทอดเกียรติลิมปิทีปราการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คุณบุญธรรม เหมหีม บริษัท พีบีเอเชีย จ ากัด
คุณสุชาติ ศักดิ์ชัยกุล บริษัท โนเวม เอนจิเนียริ่ง จ ากัด
คุณพงษ์ศักดิ์ วิลา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.
คุณมนภาส มรกฎจินดา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.
คุณสุรศักดิ์ นุ้ยเลิศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.
๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. Railway Signaling & Telecommunication
โดย คุณปฐมฤกษ์เสนทอง บริษัท เอเอ็มอาร์เอเชีย จ ากัด
คุณเกษราภรณ์ กังสมุทร บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ ากัด (มหาชน)
คุณฉัตรชัย เรืองปรีชา ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สวทช.
คุณธีรพงศ์ ฟองจันทร์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. Talented Young Scientist Program (TYSP) : Sharing experiences in BJTU
โดย ดร.ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่ง
ทางรางแห่งชาติ สวทช.
ดร.โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร. ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น. ถาม – ตอบ

 

Share