กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านยางธรรมชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ร่วมกับ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยในเครือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา “การเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นชิ้นส่วนในระบบราง”
ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องโถงกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาราคายางแล้ว
ยังเป็นการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราไทย
โดยการนำมาประยุกต์ใช้ในโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศ
ซึ่งส่งผลในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางของไทย

Share