สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวิชาการเรื่อง “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบรางในประเทศไทยซึ่งสามารถนำมาประยุกต์สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากลและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน-ไทยในการดำเนินโครงการความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

รัฐบาลของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามความตกลงเพื่อร่วมมือในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางได้แก่ความตกลงเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งกระทรวงคมนาคมของไทยและกระทรวงรถไฟของสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกันจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง “ระบบรถไฟความเร็วสูง” แก่เจ้าหน้าที่ไทย จำนวน ๕ รุ่น ๆ ละ ๒๐ คน และความตกลงเมื่อวันที่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน จะดำเนินโครงการความร่วมมือ ๔ ด้านซึ่งรวมถึงโครงการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยร่วม รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน” (Thailand-China Joint Research Center on High-Speed Railway) และโครงการ Talented Young Scientist Program (TYSP) ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและบัดนี้ได้ดำเนินการมีผลคืบหน้าไปแล้วในระดับหนึ่ง

สำหรับการอบรมเรื่อง “ระบบรถไฟความเร็วสูง” นั้น กระทรวงคมนาคมได้ให้ความอนุเคราะห์แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไทยในเครือข่ายจำนวน ๑๘ คน เข้ารับการอบรม ซึ่ง สวทช. โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้จัดส่งบุคลากรจากหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมรับการอบรมที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

การจัดสัมมนาครั้งนี้ นอกจากเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของรัฐบาลไทยที่มาร่วมงานได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่เอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยแล้ว ยังมีวิทยากรจากบริษัท China South Railway Corporation (CSR) และมหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong มาร่วมให้ความรู้ควบคู่กับการทำกิจกรรมด้านวิชาการของเจ้าหน้าที่ไทยผู้ผ่านหลักสูตรการฝีกอบรมจากสาธารณรับประชาชนจีน

นอกจากการจัดสัมมนาด้านวิชาการแล้ว พิธีเปิดการสัมมนายังรวมถึงพิธีเปิดป้าย “ที่ทำการเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน (Preparation Office for Thai-China Joint Research Center on High-speed Railway)” ซึ่งหลังจากนี้ฝ่ายจีนก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประจำตามข้อตกลงให้ความช่วยเหลือต่อไป

Share