เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Dr. Yutaka SATO, General Manager , Railway International Standards Center (RISC),
Railway Technical Research Institute (RTRI) , Japan Railway

เดินทางเยี่ยมชม ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

ในการนี้ Dr. Yutaka SATO ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแนะนำ Railway International Standards Center (RISC) และบรรยายในหัวข้อ

“Recent Status of International Standardization in Railway Field”

โดยมีเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) ผู้แทนจาก MTEC NECTEC PTEC เข้าร่วม

Share