การสัมมนาทางวิชาการ
“โครงการพัฒนาระบบซ่อมบำรุงและปฏิบัติการขนส่งทางรางแบบรวม”
(Development of Integrated Maintenance and Operations Control System of Rail Transportation) 

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

โดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับอนุมัติโครงการวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นผู้บริหารโครงการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบซ่อมบำรุงรวมสำหรับระบบรถไฟฟ้าสายต่างๆ
ที่อาจสามารถใช้อุปกรณ์ หรือทรัพยากรต่างๆ ร่วมกันได้

ภายในงานสัมมนาได้แบ่งออกเป็น 2 ภาค

ภาคเช้า เป็นการบรรยายสรุปเพื่อทำความเข้าใจกับแนวความคิด

ภาคบ่าย เป็นการสัมมนาเฉพาะกลุ่ม โดยเน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดับเทคนิค

 

 

Share