โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช. ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมหลักสูตร
“โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 5 (วศร.5)”
ซึ่งในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมส่งใบสมัครมาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 87 คน

จากจำนวนรับเข้าฝึกอบรม 34 คน โดยแบ่งผู้สมัครเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

ผู้สมัครภาคผู้ประกอบการเดินรถ 7 คน รับจำนวน 3 คน
ผู้สมัครภาคอุตสาหกรรม 34 คน รับจำนวน 11 คน
ผู้สมัครภาคสถาบันการศึกษา 29 คน รับจำนวน 11 คน
ผู้สมัครหน่วยงานภาครัฐ 13 คน รับจำนวน 8 คน
ผู้สมัครภาคหน่วยงานวิจัย 2 คน รับจำนวน 1 คน

Share