เมื่อวันอังคารที่ 4 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา

อาจารย์ นคร จันทศร รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้ให้สัมภาษณ์ กับ คุณบุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวออนไลน์ THAIPUBLICA

ถึงปัญหาในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางรวมถึงแนวทางการแก้ไข อีกทั้งยังตอบข้อซักถามต่างๆ

เพื่อชี้แจงให้ชัดเจนในหลายๆเรื่อง พร้อมทั้งการยกตัวอย่างการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของญี่ปุ่น

เพื่อให้ได้เห็นภาพชัดเจนว่าระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยควรจะพัฒนาไปในทิศทางใด

Share