วันที่ 1 .. 58 ห้องประชุม BT-122 อาคาเท
กาสัมมนา รื่อง การ พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาคโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลัก
โดยได้รับเกียรติการ เปิดสัมมนาโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวนการ สวทช. ทั้งนี้ในช่วงเช้าเป็นการสัมมนาใน หัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปองค์กรเพื่อการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะอย่างยั่งยน” บรรยายพิเศษ โดย ดร.ณรงค ป้อมหลักทอง และการบรรยายเรื่อง “การปฏรูปองคกรระบบขนส่งสาธารณะ ของประเทศไทย” โดย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์ และดร.ศิรดล ศิริธร ในส่วนของช่วงบ่าย เป็นการสัมมนาและเสวนา โดยมีวิทยากร 4 ท่าน มาร่วมบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนา ระบบขนส่งสาธารณะในภมิภาค” กรณี จ.ขอนแกน โดย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรณี จ.เชียงใหม่ โดย ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน และกรณี จ.นครราชสีมา โดย ดร.ศิรดล ศิริธร ซึ่งในการ เสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยยศ ปีติเจตน์เป็นผู้ดาเนินรายการ

โดยทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้การสัมนา ที่นี่

 

 

วันที่ 2 .. 58 ห้อง CC-305 อาคา Convention Center
กานอผงาน นักศึกษาภายใต้
รงกาส่งเสริมกำรศึกษาและวิจัยร่วมระบบขนส่งทางราง (วท. – หิดล)”

เป็นการนาเสนอหัวข้อวิจัย จานวน 14 เรื่อง ประกอบด้วยทุนประเภทฝึกงาน สหกิจศึกษา และปริญญานิพนธ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน จากมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด 8 ท่าน และสถานประกอบการระบบขนส่งทางรางเข้าร่วมจำนวน 8 แห่ง

Share