ดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนา เรื่อง  “การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในภูมิภาคโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลัก”

ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NSTDA Annual Conference 2015: NAC2015)

วันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม BT-122 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

Share