เมื่อวันที่ 10-30 ต.ค. 57 ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานซึ่งได้ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรรถไฟความเร็วสูง HSR รุ่นที่ 5

ได้เดินทางไปร่วมอบรมเรื่องระบบรถไฟความเร็วสูง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งเป็นโครงการ Training Program for HSR human resources ที่จัดขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือตามข้อตกลง

ระหว่างกระทรวงคมนาคมของไทยและกระทรวงรถไฟของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมได้รับซึ่งความรู้และประสบการณ์อย่างมากมาย

และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศต่อไป

Share