งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NSTDA Annual Conference 2015: NAC2015)
วันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยด้านระบบราง ได้แก่

การพัฒนาระบบการจำลองการขับรถไฟและการสร้างบทเรียนทดสอบการขับด้วยหัวรถจักน Alsthom
ผลงานของ รศ.ดร.สุเทพ บุตรดี และคณะนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบอาณัติสัญญาณสำหรับรถไฟจำลอง, ระบบการจัดการสถานีรถไฟจำลอง, การศึกษาและออกแบบเครือข่ายการสื่อสารสำหรับระบบขนส่งทางราง
ผลงานของ ดร.วันวิสา ชัชวงษ์ และคณะนักวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชุดสื่อโบกี้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างล้อกับราง
ผลงานของ ดร.มานนท์ สุขละมัย ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Share