วันแรกของ การฝึกอบรม เรื่อง Railway Planning, Train Guidance, Navigation and Control
โดย Pro. Dr-Ing. Juergen Beyer (TU Darmstadt) ประเทศเยอรมนี
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้สอนด้านวิศวกรรมการจัดการระบบขนส่งทางราง
จัดโดยโครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
โดย สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (THAIST)

Share