5 – 6 มีนาคม 2558 ณ ชั้น 3 สถานีรถไฟฟาแอร์พอร์ตเรลลิ้งค มักกะสัน
สานักงานพฒนาวทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.)
โดยโครงการ จัดตั้งสถาบันพฒนาเทคโนโลยระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
และความร่วมมือจาก สมาคมวศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)
โดยได้รับการสนับ สนุนเงิน งบประมาณจาก สานักงานคณะกรรมการวจัยแห่งชาติ (วช.)
โดย เครือข่ายองคกรบริหารงานวจัยแห่งชาติ (คอบช.)
จัดงานสัมมนาทางวิชาการนี้ ขึ้นเพอส่งมอบ ผลงานวิจัยและสร้างความตระหนักแก่หน่วยงานผู้รับประโยชน์
โดยมีการส่งมอบผลการวิจัย 2 เรื่องแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย คือ

1)    เรื่อง “ความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในระบบการคมนาคมขนส่งทางราง ศึกษากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย”

2)    เรื่อง “การพัฒนาระบบการจาลองการขับรถไฟและชุดทดสอบการทางานของหัวรถจักร Alsthom”

ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงบูทนิทรรศการแสดงผลงาน ศักยภาพของผู้ประกอบการของอุตสาหกรรมไทย
และแนวทางการสนับสนุนให้เกดการใช้ผลิตภณฑ์ในประเทศ สำหรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางในอนาคต
รวมถึงการนาเสนอความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีต่องานด้านการวิจัยและพัฒนาของระบบขนส่งทางรางด้วย

ในวันที่ 5 มี.ค. 58 คณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอรายงานผลการวิจัย
ภายใต้แผนงาน “ความต้องการและความคาดหวงของผู้ใช้บริการในระบบการคมนาคมขนส่งทางราง ศกษากรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย ”

ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และในการนาเสนอผลงานวจัย กได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏบัติการของพนักงานการ
รถไฟฯและบรรดาตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้รับทราบผลการวจัยและร่วมกันจัดทำแผนเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

วันที่ 6 มี.ค 58 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดการสัมมนา
พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย กล่าว บรรยายพเศษในหัวข้อ
“วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาระบบราง”
และ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รมว.กระทรวงคมนาคม กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง
นโยบายในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพอผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ระบบราง”

โดยในวันนี้เป็นการส่งมอบงานวิจัยระบบรางมุ่งเป้า “เครื่อง Train Driving Simulator” ให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย
โดย ดร.ทวีศกดิ์ กออนันตกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวรายงานว่า การวิจัยและพัฒนาระบบจำลองการขับรถไฟและชุดทดสอบการทำงาน
ของหัวรถจักร Alsthom ทาง สวทช. โดย โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้รับงบสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งการวจัยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ในการฝึกหัดขับรถจักรของพนักงานรถจักรให้มีทักษะและความชำนาญ

 

Share