วันที่ 27-28 มีนาคม 2558 ณ สวนสนประดิพัทธ์ ต.สวนสน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.) นำเครือข่ายอุตสาหกรรมระบบรางร่วมกับกระทรวงคมนาคมจัดนิทรรศการ
ในโซน “นวัตกรรมระบบขนส่งทางราง” เพื่อนำเสนอขีดความสามารถของอุตสาหกรรมระบบรางของไทย
ต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่โดยได้นำกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบรางของประเทศไทย
จำนวน 11 บริษัท ที่เป็นเครือข่ายของสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)
นำอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งใช้งานกับระบบรถไฟและรถไฟฟ้ามานำเสนอ
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, คณะรัฐมนตรี, ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของแต่ละกระทรวงและประชาชนทั่วไป
ได้รับชมและสัมผัสอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่ใช้งานจริงในระบบขนส่งทางราง

ปุ่มหยุดรถไฟฟ้ำฉุกเฉิน EMP (Emergency Stop Plunger)
ของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด
เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์นับเพลาล้อ (Axle Counter) ตรวจจับขบวนรถไฟ
ของ บริษัท เอส.ซี.พี. จำกัด ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์เปิดงานนิทรรศการในครั้งนี้

ส่วนของนิทรรศการหลักแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นอุปกรณ์
ระบบรางที่ ทางอุตสาหกรรมนำมาแสดง ได้แก่

ชุดเครื่องกั้นรถไฟของ บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด

ชุดประแจบังคับเลี้ยวของ บริษัท ซี เมนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประแจรถไฟความเร็วสูงและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางของ บริษัท Vossloh

Fastening System GmbH จำกัดชิ้นส่วนยางในระบบรางของ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ ( ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน)
และ บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด

อุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

อุปกรณ์รางรถไฟ พื้นทางตัด หมอนคอนกรีต ประแจบังคับเลี้ยวและอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวที่
ประกอบกันยาวกว่ า 30 เมตร ของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกั ด (มหาชน)

สำหรับในส่วนที่สองเป็นการนำเสนอโปสเตอร์แสดงส่วนประกอบของ
ระบบรางและศักยภาพของอุตสาหกรรมระบบรางของไทย โดยโครงการ
จัดตั้งสถาบันฯ
ผลงานของ บริษัท ขอนแก่น พัฒนาเมือง (เคเคทีที ) จำกัด
ของ บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จ ากัด (มหาชน) โปสเตอร์นำเสนอ
สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย (วศรท.)

และโปสเตอร์แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมระบบรางของไทยทั้ง 11 บริษัท

Share