เมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2557

Dr.Yutaka Sato ผู้บริหาร Railway Technical Research Institute (RTRI)

ได้เยี่ยมชม และหารือกับผู้บริหาร สวทช. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย

และแลกเปลี่ยนบุคลากร ทางด้านระบบขนส่งทางราง

RTTI ได้มีความร่วมมือกับ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

สวทช. โดยให้ความอนุเคราะห์วิทยากรมาประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตร Railway Engineering

Intensive course และให้ความอนุเคราะห์การเยี่ยมชม RTRI ประเทศญี่ปุ่น

ของผู้เข้าร่วมหลัก สูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง(วศร.)

ซึ่งจัดโดย สวทช. ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา

วันที่ 7 ตุลาคม 2557

Dr.Yutaka Sato, General Manager, International Affairs, RTRI

พร้อมด้วย Mr.Kenji HAMAMOTO First Seretary, Embassy of Japan in Thailand

ได้หารือกับ รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการ สวทช.

อ.นคร จันทศร  อ.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ สวทช. อ.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ผุ้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2

(Innvation Cluster 2:INC2)

ผลการหารือสรุปว่าทางสวทช.มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนนักวิจัยกับทาง RTRI

วันที่ 8 ตุลาคม 2557

ในช่วงเช้า Dr.Yutaka Sato และ อ.นคร จันทศร หารือกับ ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผลการหารือสรุปว่ามีการสนใจในการจะส่งนักเรียนแลกเปลี่ยน

ในช่วงบ่าย  Dr.Yutaka Sato และ อ.นคร จันทศร ได้หารือกับผู้บริหาร BTS และคณะ

 

Share