ในวัน อังคารที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ได้มีการจัดกิจกรรม 1 เดือน 1 กิจกรรม ประจำเดือน กันยายน ให้ผู้ที่สนใจดูงานศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย

จำกัด โดยภายในเดือนนี้ได้มีนักศึกษาปริญญาตรีและอาจารย์ผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก

โดยการเยี่ยมชมดูงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีกับบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด ในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ

Communication for Railway, SCADA for Railway Solution, Platform Screen Door

Share