เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช.(ผพว.)

ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ปรึกษา ผพว. และ คุณนคร จันทศร

ทีปรึกษา ผพว. หารือกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม

เรื่องนโยบายการพัฒนากำลังคน งานวิจัยและการสนับสนุน

อุตสาหกรรมไทยในระบบขนส่งทางราง

Share