ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 การฝึกอบรมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางรุ่นที่ 4 ได้มาถึงพิธีปิด

โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณ สมภพ อมาตยกุุล ในการมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับ

ข้อคิดการพัฒนาในอนาคต” ซึ่งผู้เข้ารับการฟังบรรยายก็ได้รับความรู้อย่างมากในการจะไปปรับใช้กับตนเอง

ในหน้าที่การงานหรือแม้แต่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

หลังจากนั้น ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ ก็ได้ขึ้นกล่าวแนะนำสมาคมในนามของ วศร.1

จากนั้น คุณวิโรจน์ ลิมปนวัฒนกุล ก็ได้ขึ้นกล่าวแนะนำสมาคมต่อในนามของ วศร.2

หลังจากนั้นเราได้รับเกียรติอย่างสูงจาก อาจารย์ ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม

จากนั้น ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติได้ขึ้นกล่าวปิดหลักสูตรการฝึกอบรม

พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าฝึกอบรมทุกท่านโดยท่านอาจารย์ทุกท่านได้ตั้งความหวังเอาไว้ว่า วศร.4

นี้จะเป็นแกนนำที่สำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศต่อไป

Share