16 – 20 ก.พ. 58
โครงการศูนย์นวัตกรรมทางโลจิสติกส์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
เพื่อเป็นผู้สอนด้านวิศวกรรมการจัดการระบบขนส่งทางราง
หัวข้อ Railway Operation, Planning and Control
โดย Prof. Dr.-Ing. Jörn Pachl (TU Braunschweig)
ณ ห้องไดมอนด์ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
โดยได้รับการสนับสนุนจาก THAIST

Share