ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 หลังจากการศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ของผู้เข้าอบรมหลักสูตร

วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 4 (วศร.4) เหล่าผู้เข้าอบรมได้รับมอบหมายให้ศึกษาและทำรายงานกลุ่ม

ในการที่ได้ศึกษาดูงานระบบรางทั้งในประเทศและที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากที่ผู้เข้าอบรมได้ทำการศึกษา

วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลแล้วจึงได้มีการจัดงานการนำเสนอรายงานที่ โรงแรมเซ็นทาราพัทยา เพื่อให้ทาง

อาจารย์แต่ละท่านสามารถที่จะให้คำแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ทั้งนี้ รายงานของแต่ละกลุ่มจะถูกรวบรวม จัดทำโดยละเอียด เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนา

ระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยต่อไป

Share