ในวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557 เหล่าคณะผู้เข้าอบรม วศร.4 พร้อมทั้ง อ.นคร จันทศร และ อ.นัยรัตน์ อมาตยกุล

ร่วมคณะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่มีเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยคณะ

เดินทางได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ซ่อมบำรุง ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์รถไฟ Maglev สถานีรถไฟโตเกียว สถานีรถไฟชินจูกุ รวมถึง

พิพิธภัณฑ์รถไฟญี่ปุ่น ที่ได้จัดเก็บประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการรถไฟญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบการนำ

เสนอนั้นเป็นภาษาที่สามารถเข้าใจกันได้ทั่วไปในยุคสมัยนี้นั้นก็คือการนำเสนอในรูปแบบของ Info Graphic ทั้งยังได้เห็น

ถึงการปลูกฝังเทคโนโลยีให้กับประชาชนของตนเองตั้งแต่เยาว์วัย โดยการจัดทำแบบจำลองรถไฟของประเทศในรูปแบบที่

เด็กๆสามารถเห็นว่าน่าสนใจ อีกทั้งยังมีเครื่อง Simulator ที่เป็นการจำลองการขับรถไฟให้เด็กได้ลองขับเล่นดูอีกด้วย

ทั้งนี้ทางคณะเดินทางต่างได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความประทับใจจากการต้อนรับของทางญี่ปุ่น

และมิตรภาพระหว่างผู้ร่วมเดินทาง

โดยทางคณะเดินทางหวังว่าจะนำเอาประสบการณ์ความรู้และความประทับใจในครั้งนี้เป็นแรงผลักดันในการมา

พัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยต่อไป

Share