โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ร่วมกับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านระบบขนส่งทางรางแก่เยาวชน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาด้วยรถไฟ จากสถานีเชียงรากปลายทางสถานีอยุธยา (ไป-กลับ) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมค่ายก้าวแรกสู่เส้นทางนักวิทย์ “First Step to become a Scientist” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง สวทช. กับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย)

Share