เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30-15:30

งานแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการระบบขนส่งทางราง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (Thailand Railway Academy Symposium TRAS-2)

ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558
ที่โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
มหาวิทยาลัยนเรศวร Korean Railroad Research Institute (KRRI) และ National Research Council of Science & Technology

งานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน. กล่าวเปิดงาน
และมีการเสวนาเรื่อง “ประเทศไทยกับโอกาสและความท้าทายในการเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางด้านระบบขนส่งทางรางแห่งภูมิภาคอาเซียน”
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ได้แก่
ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สวทน.
นายนคร จันทรศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ผู้อำนวยการสถานวิจับเพื่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง ม.นเรศวร
และ Dr.Jinyu Choi, Director General, Korean Railroad Research Institute

 

Share