วัฒนา สมานจิตร

วิศวกร งานนโยบายและแผน, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครเหนือ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประวัติการทำงาน

 • 2536 บ.ฟิลลิปเซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2536 – 2544 บ.เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์จำกัด
 • 2544 – 2556 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
 • 2556 – ปัจจุบัน โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • ระบบจ่ายไฟรถไฟฟ้า
 • เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบและเครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • ระบบเคลือบฟิล์มบาง

Tel.(Office)

0-2644-8150 ต่อ 81839

Email

wattana.samanjit@nstda.or.th

 

Share