ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล

นักวิเคราะห์, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

พี่กร

ประวัติการศึกษา

 • วิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (Software Systems Engineering)
  TGGS-KMUTNB
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Standard and Testing Development Laboratory (STD)
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจและแผนที่อิเล็กทรอนิกส์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 • Signaling System
 • Software Engineering
 • Software Project Management

Tel.(Office)

0-2644-8150 ต่อ 81840

Email

chayakorn.piyabunditkul@nstda.or.th

Share