ทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล

วิศวกร, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

tap

ประวัติการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ (2557-2559)
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ (2553-2557)
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • Website Developement

Tel.(Office)

0-2644-8150 ต่อ 81880

Email

totsawat.cheewatanalerdkul@nstda.or.th

Share