ในวันที่ 18 เมาายน 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้เปิดการอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการ สวทช. ดร.ทวีศักดิ์ ก่ออนันตกูล และดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ( สวทน.) เป็นประธานในพิธีเปิด ซึงการอบรมหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง นี้ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดยในรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 นั้นมีผู้ผ่านหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 98 คน มาจากภาคส่วนต่างๆดังนี้ ภาครัฐ ภาคการศึกษาและการวิจัย ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเดินรถ และภาคบริษัทที่ปรึกษา ในหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางนี้นอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแก่ผู้เข้าอบรมแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องต่อไป

 

Share