สฤษฏ์โรจ จันทร์เพิ่มพูนผล

วิศวกร, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

พี่นิว

ประวัติการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการทำงาน

  • ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง,Power transformer,Power plant,Protection Relay การไฟฟ้าฝ่ายผลิต,การ ไฟฟ้าภูมิภาค

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

  • ระบบจ่ายไฟรถไฟฟ้า
  • ระบบไฟฟ้า

Tel.(Office)

0-2644-8150 ต่อ 81861

Email

saridroje.jonpermpoonpol@nstda.or.th

Share