ทปกร เหมือนเตย

วิศวกร, โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

tapakorn

 

ประวัติการศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Tel.(Office)

0-2644-8150 ต่อ 81879

Email

tapakorn.muantoei@nstda.or.th

Share