เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. 2557 (NSTDA Annual Conference 2014: NAC 2014) ภาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2557 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และทรงประทานพระราชวโรกาสให้ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. นำคณะบุคคลในนามโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ และในโอกาสนี้ คุณนคร จันทศร ได้ถวายเครื่อง Train Driving Simulator

ในส่วนนิทรรศการของโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้นำชิ้นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง โดยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย มาร่วมแสดงหลายชิ้นงานได้แก่

โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้นำ อุปกรณ์ประตูกั้นชานชาลา รถไฟฟ้า BTS แบบจำลอง เพื่อป้องกันประชาชนตกลงไปในราง มาจัดแสดง

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจ ได้นำ แบบจำลองสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ และโปสเตอร์ เส้นทางรถไฟฟ้าสายต่างๆ มาจัดแสดง

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้นำ Level Crossing มาจัดแสดง

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน ได้นำ Collector shoe มาจัดแสดง

บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้นำ Pantograph มาจัดแสดง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำ Wheel-Rail Interaction มาจัดแสดง

บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็คจำกัด ได้นำ Axle Counter และ IRJ มาจัดแสดง

คณะผู้ผ่านการอบรมโครการพัฒนาบุคคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 3 ร่วมมือกับทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้นำเสนอผลงาน Driving Simulator จำลองการขับรถไฟ

 

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังจัดให้มีการบรรยายเรื่อง

หัวข้อ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ บทเรียนในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดย รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพงศ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งทางราง โดย ดร.ศิรดล ศิริธร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากการบรรยายพิเศษแล้ว ทางโครงการฯ ยังจัดให้มีการเสวนาเรื่อง “แนวทางการประกอบรถไฟในประเทศไทย”

โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ดังนี้

คุณวนัท สุจริตธรรมธร         การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คุณภักดี จิระภาพันธ์           บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คุณปกรณ์ วิสนานุศิษย์        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย    บริษัท ช.ทวีดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)

คุณกานต์ ตั้งเสวีพันธ์          บริษัท ซีเมนส์ ประเทศไทย จำกัด

คุณธนาภรณ์ โกราษฎร์        ศูนย์เทคโนโลยีโละและวัสดุแห่งชาติ  สวทช.

ผู้ดำเนินรายการเสวนา         ผศ.ดร.ประมวล สุธีจารุวัฒน  สถาบันขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการบนเวที        ดร.ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน ศูนย์เทคโนโลยีโละและวัสดุแห่งชาติ  สวทช.

 

Share