เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในงานเสวนา “ทิศทางรถไฟในอนาคต” ในงานสัปดาห์รถไฟ 117 ปี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ท่านอื่นร่วมเสวนาด้วย ดังนี้

–   นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

–   นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

–   นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา กรรมการผู้อำนวยใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

–   นายโชคชัย คัมภิรานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท อาร์ แอนด์ ซี อินเตอร์ทรานส์ จำกัด  และ บริษัท เอ็น.ดี.ซี.

โลจิ สติกส์   จำกัด คู่ค้าด้านการขนส่งสินค้ากับ รฟท.

–   นายพัธราชัย พัฒนสุวรรณา นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ชื่นชอบการเดินทางของ รฟท.

โดยมีนายจิระ ห้องสำเริง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

Share