การเดินทางเก็บข้อมูลระบบควบคุมและจำลองการทำงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเจียวโทง (BJTU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2557 นายนคร จันทศร ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและทำหน้าที่ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้นำคณะทำงานโครงการ Thailand-China Joint Research Center on High-speed Railway สวทช. ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับคณะทำงานฝ่ายจีนซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัท CSR Sifang และผู้แทนจากภาควิชา Traffic and Transportation มหาวิทยาลัย Beijing Jiaotong University เพื่อศึกษาข้อมูลของครุภัณฑ์ระบบควบคุมและจำลองการทำงานรถไฟฟ้าความเร็วสูง และหารือความร่วมมือการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมทางด้านรถไฟความเร็วสูง คณะผู้แทยฝ่ายไทยประกอบด้วย

  1. นายนคร จันทศร                   ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช.  (หัวหน้าคณะเดินทาง)
  2. ดร. สุเทพ บุตรดี                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  3. ดร. ศิรดล ศิริธร                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  4. นายเอนก มีมูซอ                    ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  5. ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  6. ดร. ชุมพล ครุฑแก้ว                ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  7. นายอุดม ลิ่วลมไพศาล              ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  8. นายวัฒนา สมานจิตร              โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
  9. นายชยากร ปิยบัณฑิตกุล          โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ สวทช.
Share