ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้จัดพิธีพิธีปิดหลักสูตรการอบรม “วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 3 (วศร.3)”  ณ ห้อง ปอร์จูน 2-3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน โดยได้รับเกียรติจาก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นผู้กล่าวปิดและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นผูกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าการรถไฟ (รฟท.) คุณวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ Deputy Director General of Lao Railway Department Mr.SoneSack N.Nhansana และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสานงานปฏิบัติการ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) คุณวิทูรย์ หทัยรัตนา เข้าในพิธีปิดหลักสูตรการอบรม “วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 3 ”

ผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้เข้ารับการอบรมเสาร์ทั้งหมด 13 ครั้ง เป็นการบรรยายในห้องเรียน และดูงานภายในประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และการนำเสนอรายงานของผู้เข้าอบรม ในหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการคมนาคมขนส่งทางราง รวมถึงสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาจาก 4 ภาคส่วนดังนี้ 1.ภาครัฐ 2.ภาคการเดินรถ 3.สถานศึกษาและสถาบันวิจัย 4.ภาคเอกชนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของแต่ละภาคส่วนสำหรับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางของประเทศต่อไป

Share