เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 สภาวิศวกร ได้จัดให้มีการ เสวนาในเรื่อง “วิศวกร…กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมระบบขนส่งทางราง” ขึ้น ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ขึ้นโดย ได้เชิญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คุณนคร จันทศร เป็นผู้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น ซึ่งนอกจาก ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สวทช. แล้ว ยังได้รับเกียรติจากวิศวกรผู้ทรงคุณวุมิท่านอื่นๆ ดังนี้ นายสมเกียรติ พงษ์กันทา วิศวกรอาวุโส ดร.การุญ จันทรางศุ อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 ดร.ต่อตระกูล ยมนาค วิศวกรอาวุโส โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

Share