งานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“การศึกษาและจัดทำดัชนีความเหมาะสม ในการเดินเท้ารอบสถานีรถไฟฟ้า”
โดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ณ ห้องบำรุงเมือง ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30 – 12.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการศึกษาผลการสำรวจข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และจะมีการจัดงานสัมมนา
“การศึกษาและจัดทำดัชนีความเหมาะสม ในการเดินเท้ารอบสถานีรถไฟฟ้า” ครั้งที่ 2
ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมิ่งเมือง โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร์
ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่ E-mail : walkability.index@gmail.com หรือโทร : 0-2693-1661

Share