ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2556 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มี การสัมนาเชิงปฏิบัติการ “๑ คน ๑ พลังร่วมใจกันสร้างความภาคภูมิใจให้กลับคืนมา” ขึ้น ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้เชิญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คุณนคร จันทศร เป็นวิทยากรการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาเทคโนโลยีของระบบขนส่งทางรางและความพร้อมในภูมิภาคอาเซียนสำหรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558

 

Share