1. หลักการและเหตุผล

  เนื่องในโอกาสที่โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ (โครงการจัดตั้งสถาบันฯ) ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีรถไฟของประเทศญี่ปุ่น (Railway Technical Research Institute, JAPAN: RTRI) และหน่วยงานด้านการผลิตรถไฟของประเทศญี่ปุ่นมาบรรยายให้ความรู้ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. Railway Electrification 2. High-Speed Train 3. Railway Bogie ในหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 5 (วศร.5) ซึ่งเป็นการบรรยายโดยสังเขปเป็นเวลา 3 ชม. แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 34 คน ทั้งนี้โครงการจัดตั้งสถาบันฯ ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วิศวกรของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ที่จะปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางในอนาคตต่อไป จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเข้มข้นระยะสั้น (Intensive Course) ทั้ง 3 หลักสูตรๆ ละ 24 ชม. โดยวิทยากรจะทำการถ่ายทอดความรู้ในเชิงลึกแก่วิศวกรที่มีศักยภาพซึ่งจะได้อาศัยพื้นฐานที่ได้รับจากการฝึกอบรมในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อความแตกฉานด้านความรู้เฉพาะทางเรื่องระบบรางต่อไปโดยจะรับจำนวนจำกัด 20 ท่านต่อหลักสูตร

 2. ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฏาคม 2558 – เดือนสิงหาคม 2558

 3. วิทยากร

  วิทยากรจาก RTRI และหน่วยงานด้านการผลิตรถไฟของประเทศญี่ปุ่น บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) และบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ARL)

 4. คุณสมบัติผู้สมัคร

  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์หรือสนใจทำงานด้านระบบขนส่งทางราง
  • สามารถ ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • พร้อมให้ความร่วมมือกับ สวทช. ในการพัฒนาระบบรางของประเทศ
 5. ค่าใช้จ่ายในการอบรม

  4000 บาท ต่อ 1 หลักสูตร

 6. หลักสูตรที่เปิดอบรม (ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ตามแนบ)

  • ระบบไฟฟ้าสำหรับขบวนรถไฟ: Railway Electrification
  • โบกี้รถไฟ : Railway Bogie
  • รถไฟฟ้าความเร็วสูง: High Speed Train
 7. เอกสารรับสมัคร

  • ใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ตามแนบ)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาบัตรข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1ชุด
  • รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 1 ใบ
 8. สถานที่ส่งเอกสารการสมัคร

  โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

  โทรศัพท์: 02 644 8150 ต่อ 81803, 81879, 81860

  โทรสาร: 02 644 8027

  อีเมล์: rail@nstda.or.th

 ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2558

ทั้งนี้ การสมัครอบรมในครั้งนี้มีการคัดเลือกผู้สมัครตามความเหมาะสม

Share