เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ได้นำผู้ผ่านการอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางรางและนักวิจัยในหน่วยงานของ สวทช. เข้าเยี่ยมชม Train Driving Simulator ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งTrain Driving Simulator เป็น เครื่อง มือสำหรับฝึกหัดพนักงานขับรถไฟ เพื่อช่วยในการฝึกทักษะชและชำนาญในเส้นทางที่จะวิ่งรถไฟก่อนที่จะปฏิบัติงาน จริง จึงเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น

Share